Informasjon fra skolen om COVID-19

Publisert 6/1-2021

Informasjon til elever og foresatte ved Heggen, 6. januar 2021

Det er mange foresatte og elever som er usikre i disse dager, både knyttet til regjeringens tiltak søndag 3.januar og ikke minst etter det siste smitteutbruddet i Harstad 6.januar.  I dag varslet kommunen at barnehage og barneskole går over til rødt tiltaksnivå. De videregående skolene er allerede satt i rødt nivå, og vi ser behovet for å informere tydeligere om konsekvensene av et slikt nivå.

Det er mye som kommuniseres i mediene og ellers i samfunnet knyttet til smitteverntiltak både i og utenfor skole. Tiltakene i skolen er differensiert mellom barnehage, barneskole, ungdomsskole og videregående skole. For mange kan det være vanskelig å skille tiltak og begreper fra hverandre, og det er fullt forståelig.

Begrepet kohort er det mange som bruker og har et forhold til. Kohortbegrepet ble tidlig introdusert som et kontaktreduserende tiltak. I smittevernsveilederen for videregående skole brukes ikke begrepet kohort fordi det rett og slett ikke er mulig å innføre kohorter, i og med at elevene blandes i ulike fag. For oss er det de andre kontaktreduserende tiltakene de viktigste og som vi forholder oss til gjennom prosedyrer og rutiner rundt på skolebygget. I tillegg gjelder tiltak knyttet til symptomer, hygiene og sosial kontakt.

Heggen har et skolebygg med trange korridorer og små klasserom, som setter noen rammer for aktivitet på rødt nivå. I praksis betyr dette at vi er nødt til å basere hovedvekten av opplæringen på digital opplæring. Vi lager planer som sikrer alle elever mulighet til å være på skolen minst en gang pr. uke. Overgangen til en blanding mellom digital og fysisk opplæring byr på en del utfordringer, men ingen som både dyktige elever og ansatte ikke løser gjennom god kommunikasjon og dialog. Vi har også utvidede tilbud til elever i sårbare situasjoner og til andre elever som av tungtveiende grunner har behov for økt stedlig opplæring.

Nedenfor ligger en skjematisk oversikt over tiltakene på rødt nivå for skolen. Oppsummert er det primært følgende kontaktreduserende tiltak som er iverksatt for den stedlige opplæringen:

 • Unngå fysisk kontakt mellom personer
 • Dele elevene inn i mindre grupper (maks 16 elever i klasserommet)
 • Minst en meters avstand mellom alle i alle situasjoner
 • Unngå trengsel og store samlinger

Vi vil ha situasjoner med  elever som har fritimer, og dermed ikke klasserom å sitte på, og dette løser vi med å opprette lesesalsplasser i skolens aula og i ledige klasserom. Disse lesesalsplassene kan brukes av elever med fritimer, elever som har digital undervisning i deler av fagene (eksempelvis elever fra vg3 som tar programfag på vg2-nivå), eller elever som må sitte på skolen av andre grunner, men som ikke har klasserom. Elevene melder fra til servicetorget at de har behov for en slik plass og henvises deretter til ledig plass.

Vi har fått signaler fra mange som ønsker en heldigital opplæring med bakgrunn i en opplevd usikkerhet og redsel for smitte. Denne usikkerheten og redselen er forståelig, men samtidig er både sentrale og lokale myndigheter svært tydelig i viktigheten av å holde skolene åpne og at alle elever skal være på skolen minst en gang i uken. Erfaringene fra vårens nedstengning har i all tydelighet vist dette behovet. Når vi møtes på skolen en til to dager pr. uke er det derfor svært viktig at vi forholder oss til de tiltakene som er mulig å gjennomføre på skolebygget. Vi skal tilrettelegge for dette, men vi må alle gjøre vår del av jobben. Det er bare gjennom en felles dugnad at vi får dette til.

Hva innebærer rødt nivå for videregående skole?

 • Ingen syke skal møte på skolen
 • God hygiene skal opprettholdes
 • Unngå fysisk kontakt mellom personer (håndhilsning og klemming)
 • Unngå deling av mat og gjenstander
Nivå
Undervisning
Innganger og utganger
Friminutt
Timer uten undervisning
Timer der lærer har hjemmekontor
Opplæring
RØDT

Dele elever i mindre grupper – maks 16 elever i hvert klasserom.

 

Faggrupper fordeles på to klasserom.

 

I utgangspunktet ett trinn på skolen av gangen.

 

Sårbare elever, elever med spesialundervisning eller elever med vanskelige arbeidsforhold hjemme (sitteplass, internett, etc.), skal ivaretas gjennom mulighet for økt tilstedeværelse på skolen.

 

Inngangsparti ut fra hvilket klasserom som skal brukes:

 

001-004: Indre skolegård v/004

005-006: Gamle Kirkevei

158-164: Indre skolegård v/004

146-156: Indre skolegård v/146

202-247: Hovedinngang

Primært på klasserom eller ute

 

Elever spiser lunsj på det klasserommet som de har undervisning i før lunsj. Grupper som har kroppsøving i økten før lunsj, får tildelt egne rom for å spise.

På lesesal, hjemme, ute

På klasserom eller hjemme

Ulike løsninger:

Stedlig læring foregår på to klasserom der det er mulig. (Elever på skolen).

 

Stedlig undervisning kombinert med digital opplæring for halvparten av gruppa. (Programfag der trinn på skolen ikke samsvarer med elevene i gruppa).

 

Digital opplæring med mulighet til å hente inn enkelte elever eller grupper til stedlig opplæring. (Etter behov).

 

Minst 1 meters avstand mellom elever/ansatte i alle situasjoner

 

Markering av «kjøreretning» i korridorer

 

 

 

Faglærere kan streame tavlesekvenser til elever som er hjemme gjennom teams.

Trengsel og store samlinger skal unngås

 

 

 

 

 

 

Vurdere organisering av undervisningen i «heldagsprøve-format» der oppmøtetider kan variere.

 

 

 

 

 

 

 

Lokale tiltak for Heggen vgs

 

Utfordring

Løsning

Ansvar

Oppfølging / evaluering

Trengsel i korridorer i pauser

Oppmerking av bevegelsesmønster / «kjøreretninger» i gulvet i korridorene

 

 

 

Skolens ledelse følger med på bevegelsesmønster. Hvis elevene ikke klarer å følge bevegelsesmønsteret eller at det ikke er gjennomførbart i praksis, må det vurderes om skolen skal redusere stedlig undervisning for å redusere antallet elever som er på skolebygget.

Trange korridorer

Flyttet skap fra korridorene og inn i Hallen og på den måten gjøre korridorene friere til bevegelse

 

Skolens ledelse følger med på bevegelsesmønster. Hvis det blir opphopning av elever rundt skapene, må det vurderes om skapene på skolen stenges for bruk, og at elevene må holde bøkene hjemme og i ryggsekk.

Trengsel i kantina

Spiseplasser fjernes fra kantina for å frigjøre plass til lesesalplasser. Plassene frigjøres til elever som har fritimer eller trenger arbeidsplass og ikke har tilgang til klasserom.

 

Enmeters-markeringer på gulvet og styre køen i slangeformasjon for å unngå kødannelse i korridor, inngangsdører og trapper.

 

Skolens ledelse følger med på kø i kantina. Hvis kødannelse fører til trengsel og opphopning av elever på en måte som avviker fra FHIs retningslinjer, må det vurderes om kantinen skal stenges i sin helhet.

Trengsel i fellesområder

Sofa og møbler fjernes, slik at elevene ikke kan sitte tett utenfor klasserom.

 

Observere bevegelse utenfor klasserommene opp mot retningslinjene. Hvis elevene ikke klarer å følge bevegelsesmønsteret eller at det ikke er gjennomførbart i praksis, må det vurderes om skolen skal redusere stedlig undervisning for å redusere antallet elever som er på skolebygget.

Andre tiltak

 • Forsterket renhold
 • Spritdispensere på alle arbeidsrom og korridorer
 • Såpedispensere, vask og papir på alle klasserom
 • Spritdispensere på klasserom
 • Rutiner for elever som blir syke på skolen, inkludert eget rom for venting
 • Munnbind for elever som isoleres midlertidig på skolen i påvente av henting

 

 

 

 

Til toppen