Ordens- og fraværsreglement

Her finner du ordens- og fraværsreglement som gjelder ved din skole.

ORDENSREGLEMENT FOR ELEVER
VED FYLKESKOMMUNALE VIDEREGÅENDE SKOLER I TROMS OG FINNMARK

 

Fastsatt med hjemmel i opplæringsloven (Opl) § 9A-10 og § 9A-11 og i forskrift til opplæringsloven (Fopl). Ordensreglementet gjelder fra 15.10.2009 etter vedtak i Fylkesrådet 13.10.09. Endret: 01.09.2010, 28.06.2011 (FR-vedtak 155/11), 03.11.2014 (FR-vedtak 252/14) og 12.06.2017 (FR-vedtak 151/17)

 

Kap.1 Formål og virkeområde

§1. Formål

Formålet med ordensreglementet er å bidra til et godt samarbeid, trivsel, respekt og medansvar. Reglementet skal fremme god orden og gode arbeidsvaner slik at læringsmiljøet blir best mulig. Formålet med vurdering i orden og atferd er å bidra i sosialiseringsprosessen til eleven, skape et godt psykososialt arbeidsmiljø og gi informasjon om eleven sin orden og atferd. Reglementet er retningsgivende for vurdering av orden og atferd og er i seg selv et viktig pedagogisk hjelpemiddel i arbeidet med å realisere Troms og Finnmark fylkeskommunes og skolens helhetlige mål slik de er nedfelt i opplæringsloven og læreplaner.

 

§2. Virkeområde

Ordensreglementet er en fylkeskommunal forskrift, jf. Opl § 9A-10. Reglementet gjelder alle videregående skoler i Troms og voksenopplæring i fylkets regi. Reglementet omfatter ikke rettigheter og plikter som er fastsatt i lov, forskrift eller regulert på annen måte.

 

Kap. 2 Plikter
§3. Troms og Finnmark fylkeskommunes plikter

 • Oppfylle elevenes rett til videregående opplæring i henhold til opplærings-loven med forskrifter, gjeldende læreplaner og fylkeskommunale vedtak.
 • Gi elevene en opplæring som er tilpasset deres forutsetninger.
 • Gi elevene en trygg skolehverdag som er preget av et godt læringsmiljø med oppfølging og veiledning underveis.
 • Sikre elevene en rettferdig underveis- og sluttvurdering i henhold til kap. 3 i Forskrift til opplæringsloven.
 • Behandle elevene med respekt og omtanke.

 

 

§4. Elevenes plikter (Regler for orden og atferd).

§4.1 Orden

 • Eleven plikter å møte punktlig til undervisning.
 • Eleven skal straks melde fra til skolen dersom man er forhindret av sykdom eller andre grunner. Ikke dokumentert fravær kan føre til nedsatt ordenskarakter.
 • Eleven skal levere pålagt skolearbeid til avtalt tid.
 • Alle elever har ansvar for å holde det rent og ryddig på skolen, i nærområdet og på steder der læringsaktivitet foregår.
 • Eleven plikter å skaffe seg, og ha med til undervisning, det læremateriell undervisningen krever.
 • Eleven plikter å behandle eget og skolens utstyr på en forsvarlig måte.
 • Eleven plikter å bruke påbudt verneutstyr og ellers overholde gjeldende regler for helse, miljø og sikkerhet (HMS), jf Opl kap.9A.
 • Eleven plikter å følge særskilte ordensregler ved den enkelte skole etter reglementets §13.

 

 

       §4.2 Atferd

 • Alle skal opptre hensynsfullt, realt og høflig overfor hverandre.
 • Man skal holde arbeidsro i timene og vise respekt for andre både i undervisningssituasjoner og i pauser.
 • Grov språkbruk og fysisk, verbal eller digital krenkende atferd (mobbing, diskriminering, seksuell trakassering, vold o.l.), aksepteres ikke.
 • Elever ved videregående skoler har krav på tobakksfri skoletid (jfr. Tobakksskadeloven §25, §27 og 28 a.) All tobakksbruk er forbudt ved aktiviteter i skolens regi og i videregående skolers lokaler og uteområder. Røyking og snusing er forbudt. Forbudet omfatter også e-sigaretter, både med og uten nikotin.
 • Det er ikke tillatt å være påvirket av rusmidler i undervisningssituasjoner eller på skolens områder. Det er heller ikke tillatt å oppbevare rusmidler i skolens bygninger, på skolens område eller i lokaler skolen leier.
 • Mobiltelefon, musikkavspillingsutstyr og annet elektronisk underholdningsutstyr skal normalt ikke være tilgjengelig i forbindelse med undervisning og prøver.
 • Elevens bruk av IKT i undervisningen skal skje etter lærers anvisninger og i hht gjeldende IKT-reglement for Troms og Finnmark fylkeskommune.
 • Det er ikke tillatt å ha med seg farlige gjenstander eller våpen på skolens område.
 • Fusk eller forsøk på fusk på prøver aksepteres ikke.
 • Innlevering av arbeid som ikke er elevens eget produkt og/eller hvor kildehenvisning mangler kan føre til at eleven får lavere måloppnåelse i vurderingen av arbeidet enn den egentlig skulle hatt.

 

Kap. 3 Reaksjoner

§5 Kontrolltiltak

Skolen kan iverksette kontrolltiltak for å sikre at forbudene mot oppbevaring av rusmidler, farlige gjenstander eller våpen, jf §4.2, overholdes. Det kan i den forbindelse foretas utvending kontroll av elevens eiendeler og oppbevaringssteder som eleven disponerer på skolens område og i lokaler skolen leier.

 

Skolens ledelse skal anmode politiet om bistand til å gjennomføre kontrolltiltak.

 

§6 Brudd på reglement

Brudd på reglementet kan resultere i reaksjoner mot eleven i form av refsingstiltak eller særskilte tiltak, jf Opl §9A-10. Dersom forseelsen vurderes som et alvorlig brudd på skolereglementet, eller dersom påtalte negative forhold ikke bedrer seg etter refsingstiltak, kan særskilte tiltak iverksettes. Tiltakene skal nedtegnes.  Foresatte til elever som ikke er myndige, skal informeres i de tilfeller skolen anser det hensiktsmessig og ut fra alvorlighetsgrad.

 

 §7 Refsingstiltak

 • Påtale og/eller anmerkning fra en av de tilsatte ved skolen.
 • Bortvisning fra undervisningsøkt på inntil 2 timer etter lærers avgjørelse (jf §3-8 i Opl).
 • Bortvisning for inntil en hel skoledag etter rektors avgjørelse.

 

§8 Særskilte tiltak

 • Bortvisning av eleven fra og med en hel skoledag og inntil 5 skoledager etter rektors avgjørelse.
 • Bortvisning for resten av skoleåret i henhold til opplæringsloven §3-8 etter vedtak av ansvarlig fylkesråd. Fylkesutdanningssjefen kan bortvise eleven inntil saken er avgjort.

 

§9 Erstatningsansvar

Et eventuelt erstatningsansvar i forbindelse med skader på skolens eller andre elevers utstyr, følger «Lov om erstatningsansvar».

 

§10 Særlig alvorlige brudd på ordensreglementet

Ved særlig alvorlige brudd på reglementet som kan vurderes som lovbrudd, vil politianmeldelse bli vurdert. Dersom regelbruddet går ut over enkeltpersoner, er det fornærmede som må anmelde.

 

Kap. 4 Saksbehandling

§11 Innledende behandling

Før refsingstiltak eller særskilte tiltak blir besluttet, skal eleven ha mulighet til å forklare seg – jf opplæringsloven § 9A-11 siste ledd

 

§12 Saksbehandling ved iverksetting av tiltak

§12.1 Refsingstiltak

Det enkelte tiltak skal dokumenteres sammen med elevens eventuelle forklaring.

§12.2 Særskilte tiltak

Når særskilte tiltak skal vurderes iverksatt, skal rektor

 • Rådføre seg med elevens lærere, rådgiver eller sosialpedagogisk personale
 • Vurdere behov og mulighet for alternative tiltak, jf opplæringslovens § 9A-11, for eksempel hjelpetiltak og/eller individuell kontrakt
 • Sikre forsvarlig dokumentasjon

Særskilte tiltak regnes som enkeltvedtak etter forvaltningsloven, og eleven har rett til dokumentinnsyn, partsuttalelse og klage på vedtaket i samsvar med bestemmelsene i kapittel IV-VI i forvaltningsloven. Eleven har rett til nærmere veiledning om partsrettigheter og framgangsmåte ved klage.

 

§13 Klageinstans

Klageinstans er den fylkeskommunale klagenemnda.

Se også særskilte regler fra opplæringsloven og regler spesielt for Heggen videregående skole

 

Utdanning Vest (tidligere Troms)

Ordensreglement i Utdanning vest (PDF, 492 kB)

Utdanning Øst (tidligere Finnmark)

Ordensreglement i Utdanning øst (PDF, 666 kB)

Fraværsreglement i Utdanning øst (PDF, 932 kB)

Til toppen