Tilrettelegging ved eksamen

Har du behov for særskilt tilrettelegging av eksamen eller prøver, må du søke skolen om dette.
Særskilt tilrettelegging av eksamen er hjemlet i §3-29 i Forskrift til opplæringsloven.

Hvem kan søke?

 • Elever som ut fra en sakkyndig uttalelse kan dokumentere at de har ulike vansker/funksjonshemminger som nødvendiggjør særskilt tilrettelegging av prøver og eksamen. Se forskrift til opplæringsloven § 3-29.

Hvilke tiltak kan det søkes om?

 • Utvidet tid (normalt inntil 1 time)
 • Opplesning
 • Forstørret skrift
 • Lyd-CD/lydfil
 • Utvidet ordrettingsprogram
 • Blinde og svaksynte elever i videregående opplæring kan få tilrettelagt eksamensoppgaven med punktskrift.
 • Med mer

Hvem regnes som sakkyndig instans?

 • Lege     * Spesialpedagog/logoped    * PPT
 • Eventuelt andre i spesielle tilfeller

Hva må dokumentasjonen inneholde?

 • En beskrivelse av situasjonen og beskrivelse av eventuelle virkninger av behandling/medisinering.
 • Andre forhold som kan ha betydning for prøve eller eksamenssituasjonen

Avgjørelsen om særskilte tiltak og innholdet i tiltaket/ene kan bare gjøres på bakgrunn av dokumentasjon av nyere dato.

  Allergi

  En generell legeattest om allergi gir normalt ikke grunnlag for forlenget eksamenstid. Dette skyldes at dagens medikamenter, i motsetning til tidligere, demper allergireaksjonene uten å gi særlig bivirkninger.

  En legeattest som skal følge søknaden om forlenget tid på grunn av allergi, må inneholde opplysninger om hvilken årstid eksaminanden er mest plaget av allergi, og om eksaminanden bruker medikamenter som nedsetter hans/hennes yteevne.

  Lege må anbefale utvidet tid på legeattesten på grunn av medisinering.

  Manglende ferdigheter i norsk

  Utdanningsdirektoratet presiserer at manglende ferdigheter i norsk gir ikke grunnlag for særskilt tilrettelegging av eksamen.

  Hvem avgjør?

  Søknad med dokumentasjon leveres til eksamensleder. Eksamensleder vedtar hvilke tiltak som skal settes i verk, etter fullmakt fra rektor. Avgjørelsen kan påklages til fylkeskommunens klageinstans.

  Søknadsskjema (PDF, 28 kB)

  Hvis du er i tvil om du har behov for tilrettelegging, hvilke tilretteleggingstiltak som er best for deg, eventuelt hvilke rettigheter du har, ta kontakt med skolens rådgivere som vil veilede deg.

   Mer informasjon

   Ung.no – Rett til tilrettelegging på prøver og eksamen

   Udir.no – Særskilt tilrettelegging av eksamen