Oppmøte og fravær

Særskilte regler fra Opplæringsloven og regler spesielt for Heggen videregående skole (i kursiv).

Rutine for registrering av fravær i praksis   (PDF, 156 kB)

a. Oppmøte og fravær

Eleven er forplikta til å møte til opplæringa i.h.t. § 3 i Opplæringsloven. Aktiv deltakelse er nødvendig for god læring. Elevene er av den grunn forplikta til å møte presis til hver time eller kunne vise til avtale med faglærer(e) om annen arbeidsform. Dersom en elev blir syk, eller av annen tvingende grunn må forlate opplæringa i løpet av skoledagen, skal eleven alltid melde fra til kontaktlærer eller faglærer. Ved dagsfravær skal skolen ha melding om fravær allerede fra første fraværsdag. Fravær varsles primært gjennom Skolearena, eller telefon til skolens resepsjon.

b. Permisjon

Dersom du vet at du skal være borte fra undervisninga en dag eller mer, må du skriftlig melde fra til kontaktlærer på forhånd og legge dette inn i skolearena. Et ønske om permisjon vil ikke bli avvist, men faglærer og kontaktlærer kan fraråde det dersom fraværet fra før er stort. Ved fravær på 3 dager eller mer koples skolens ledelse inn. I heldagsprøve- og eksamensperioder kan permisjon ikke innvilges.

c. Kroniske lidelser eller omsorgsansvar

Skolen skal legge til rette for ekstra opplæring, ekstra prøver og selvstendig studiearbeid for å unngå tap av opplæring og vurderingsgrunnlag. Dette forutsetter imidlertid interesse og innsats fra elevens side.

d.

Alt fravær føres på vitnemålet og kompetansebeviset. Fravær føres i hele dager og timer. Enkelttimer kan ikke konverteres til dager. Rektor kan avgjøre om fravær for den som er deltidselev, skal føres i dager og timer eller bare timer. For elever som skal ha kompetansebevis, skal fravær føres på kompetansebeviset. Eleven kan kreve at årsak til fravær påføres dokumentasjonen, dvs. vitnemålet eller årskursbeviset, men er selv ansvarlig for å dokumentere årsaken til fraværet. Dokumentasjonen leveres kontaktlærer. Kontaktlærer leverer nødvendige opplysninger til kontoret umiddelbart etter klasselærerråd i juni. Dersom det er mulig, skal eleven legge fram dokumentasjon av fraværet på forhånd.

Fraværsgrense jfr. Forskrift til opplæringsloven §3-3 og Rundskriv Udir-3-2016

Fraværsgrensen i korte trekk:

 • Hvis en elev har mer enn 10 prosent udokumentert fravær i et fag, vil han eller hun som hovedregel ikke ha rett til å få halvårsvurdering eller standpunktvurdering i faget, og læreren kan heller ikke sette karakter.
 • Eleven må legge fram relevant dokumentasjon for å få fravær unntatt fra fraværsgrensen.
 • Hvis eleven har mellom 10 og 15 prosent udokumentert fravær og fraværsårsaken gjør det klart urimelig at eleven ikke skal kunne få karakter, kan rektor bestemme at han eller hun likevel får karakter.
 • Fraværsgrensen gjelder timefravær i enkeltfag, ikke elevens totale fravær.
 • Eleven skal få et varsel om han eller hun står i fare for å ikke få karakter på grunn av fravær.

Elevene kan likevel få halvårsvurdering med karakter og standpunktkarakter, hvis han eller hun kan dokumentere at fraværet utover 10 prosent kommer av

 1. Helse- og velferdsgrunner
 2. Arbeid som tillitsvalgt
 3. Politisk arbeid
 4. Hjelpearbeid
 5. Lovpålagt oppmøte
 6. Representasjon i arrangement på nasjonalt eller internasjonalt nivå

Fravær på grunn av legetime, tannlegetime, time hos BUP, avtale med skolehelsetjeneste e.l. er også fravær av helsegrunner, som kan dokumenteres og unntas fra fraværsgrensen. Dokumentasjon av fravær som er unntatt fraværsgrensen skal leveres kontaktlærer snarest mulig. Det gjøres oppmerksom på at elever som ev. mister retten til å få halvårsvurdering med karakter eller standpunktkarakter i et fag, likevel har rett til å få underveisvurdering i faget.

Fravær som ikke skal føres på vitnemål/kompetansebevis jfr. Forskrift til opplæringslovens §3-47.

For inntil sammenlagt 10 skoledager i et opplæringsår, kan en elev kreve at følgende fravær ikke blir ført på vitnemålet eller kompetansebeviset dersom det kan dokumenteres at fraværet skyldes:

 1. Helse- og velferdsgrunner
 2. Arbeid som tillitsvalgt
 3. Politisk arbeid
 4. Hjelpearbeid
 5. Lovpålagt oppmøte
 6. Representasjon i arrangementer på nasjonalt og internasjonalt nivå

For at fravær som skyldes helsegrunner etter prikkpunkt a ikke skal føres på vitnemålet eller kompetansebeviset, må eleven legge fram en legeerklæring som dokumenterer dette. Fravær som skyldes helsegrunner må vare mer enn tre dager, og det er bare fravær fra og med fjerde dagen som kan strykes. Med dokumentert risiko for fravær etter prikkpunkt a på grunn av funksjonshemming eller kronisk sykdom, kan fravær strykes fra og med første fraværsdag. 
Når det gjelder politisk fravær, så definerer skolen det slik: Det må foreligge en skriftlig søknad med dokumentasjon i forkant. For mer enn en dag avgjør ledelsen søknaden. Det føres fravær for oppkjøring, glattkjøring og langkjøring for førerkort.

e.

Høyt fravær kan medføre at det faglige vurderingsgrunnlaget blir så svekka at faglæreren ikke kan sette termin- eller standpunktkarakter selv om fraværet er dokumentert og unntatt fraværsgrensen. Dersom det er fare for at en elev ikke får bestått eller ikke vurdert i standpunktkarakter, skal eleven/foresatte ha skriftlig varsel så snart det er klart at slik fare foreligger. Det samme gjelder nedsatt karakter i sluttvurdering for orden og atferd.

f.

Organisert eller sjølstendig studiearbeid, herunder skoleadministrative gjøremål, etter avtale med faglærer eller rektor, regnes ikke som fravær. Innenfor rammen av 10 skoledager kan elever som er medlemmer av andre trossamfunn enn Den norske kirken, kreve at inntil to dager fravær som er knyttet opp mot en religiøs høytid, ikke blir ført på vitnemålet eller kompetansebeviset. Ulovlig fravær, dvs. fravær som ikke kommer inn under det ovennevnte og som ikke er avtalt med faglærer/kontaktlærer på forhånd, er brudd på skolens reglement og vil derfor i tillegg bli behandla disiplinært. Det er din plikt å holde deg orientert om ditt fravær i hvert enkelt fag. Fraværet føres elektronisk av den enkelte faglærer.

g. Fravær ved forsentkomming

Dersom en elev kommer mer enn 20 minutter for sent til en undervisningstime skal det føres fravær for hele undervisningstimen (45 min). Det bemerkes at en økt på 90 minutter består av to undervisningstimer á 45 minutter. Ved forsentkomming til en økt gis det også anmerkning for orden.

Fravær som skal påføres vitnemål

Som elev kan du kreve at årsaken til fraværet ditt føres på et vedlegg til vitnemålet/kompetansebeviset. Det er du som elev som har ansvar for å dokumentere årsaken til fraværet. På vitnemålet ditt vil det da stå: Årsak til fravær dokumentert i vedlegg. Søknad om å få ført årsak til fravær som vedlegg til vitnemålet må leveres skolen innen 1. juni, og må inneholde nødvendig dokumentasjon.

Dokumentasjon av fravær

Dokumentasjon av fravær som skal unntas fraværsgrensen skal leveres kontaktlærer snarest mulig og senest tre uker etter fraværet.

Legeerklæringer skal gjelde for hvert sykdomstilfelle og må være relatert til at eleven har vært i kontakt med legen ved det aktuelle sykdomstilfellet.

Generelle legeerklæringer for lengre perioder godkjennes normalt ikke, med mindre det dreier seg om kroniske sykdommer eller tilstander. Ved kronisk sykdom, der fravær oppstår i perioder, må eleven selv skrive egenmelding for hvilke dager og timer dette gjelder.

 

Kort oppsummert skal følgende være på plass for at fraværet skal godkjennes

 1. Eleven skal melde fra samme dag om fravær. Skyldes fraværet planlagte hendelser, skal fraværet meldes god tid i forveien.
 2. Skal fraværet dokumenteres med henhold til fraværsgrensen må det leveres en dokumentasjon av dette til kontaktlærer innen tre uker.
 3. Ved kronisk sykdom må eleven selv spesifisere hvilke dager og timer sykdommen har ført til fravær fra skolen.

Vurdering av orden og atferd

Alle elever skal ha karakter i orden og atferd. Formålet er regulert i forskrift til opplæringslovens § 3.2:

 (…) Formålet med vurdering i orden og i åtferd er å bidra i sosialiseringsprosessen til eleven, skape eit godt psykososialt miljø og gi informasjon om eleven sin orden og åtferd.

Karakter i orden og atferd fastsettes i klasselærerråd.

Karakterskalaen er tredelt: God, Nokså God og Lite God.

Vurdering av orden

Elever gis anmerkninger ved brudd eller avvik på ordensreglementet (§ 4.1: Elevenes plikter). Karakteren er en skjønnsmessig vurdering som skal foretas av kontaktlærer i samråd med elevens faglærere (§3.19).

Ved underveisvurdering og sluttvurdering av ordenskarakter, skal antallet anmerkninger tas med i vurderingen. Det understrekes at hovedhensikten med anmerkninger er en pedagogisk oppfølging av elevene, jfr. beskrevet formål i forskrift til opplæringslovens §3.2, der visse handlinger gis en konsekvens slik at elevene kan hente seg inn. Anmerkninger er definert som refselsestiltak. Ved anmerkninger og udokumentert fravær hos en elev, skal kontaktlærer innkalle eleven til en bekymringssamtale. Hvis eleven etter samtalen fortsetter med handlinger som gir anmerkninger og udokumentert fravær, vil dette være grunnlag for å sette eleven ned i ordenskarakter. Karakteren i Orden vurderes også ut fra ev. andre merknader basert på kriteriene i § 4.1.

Vurdering av atferd

 • Uro i timene og mangel på respekt ved tilsnakk
 • Grov språkbruk mot medelever eller personale
 • Mobbing eller dårlig oppførsel overfor andre
 • Dårlig oppførsel på skolevei eller på aktiviteter i skolens regi
 • Røyking, snusing på skolens område
 • Juks på prøver, plagiat eller avskrift
 • Andre brudd på skolereglementet.

Det understrekes at det i vurderingen i orden og atferd skal tas hensyn til forutsetningene eleven har, jfr. Forskrift til opplæringslovens §3-5.

 

Se også ordens- og fraværsreglement for alle videregående skoler i Troms fylke.