Voksenopplæring

Voksne som ikke har fullført videregående opplæring tidligere, har rett til gratis opplæring på videregående skoles nivå fra og med det året de fyller 25 år. 

Om tilbudet

Opplæringen skal bygge på den enkeltes formal- og realkompetanse og vil kunne bli vesentlig kortere enn et ordinært opplæringsløp.
Voksne gis rett til å gjennomføre et opplæringsløp fram til ønsket sluttkompetanse, det er derfor viktig å fastsette yrkes eller studiekompetanse som skal være målet før realkompetansevurdering eller opplæring starter. Karrieresenteret i Troms er en viktig støttespiller for å finne fram til ønsket mål med opplæringen.
Opplæringen skal tilpasses den enkeltes behov, livssituasjon og realkompetanse. Troms fylkeskommune har derfor lagt all utdanning for voksne til studieverkstedene ved utvalgte skoler i fylket. Dette er en studieform som innebærer at elevene i stor grad arbeider i grupper med konkrete oppgaver som det gis faglig veiledning på. I tillegg gis det forelesninger i utvalgte emner. Innen enkelte fagområder er opplæringen knyttet opp mot nettressurser.

Studieverkstedene i Harstad

Harstad har to studieverksteder, ett på Heggen videregående skole for fag som gir studiekompetanse og ett på stangens videregående skole for yrkesfag.
Les mer om voksenopplæring