Kontaktlærer

Kontaktlærerfunksjonen

Kontaktlærer skal gi elevene personlig oppfølging sosialt og skolefaglig, og motivere elevene til gode arbeidsvaner og gode læringsmåter. Kontaktlærer har ansvar for ei elevgruppe på fra 15-30 elever. Kontaktlærerfunksjonen er en nøkkelrolle til å motivere elevene individuelt og skape et godt og inkluderende læringsmiljø i klassen.

Oppgaver

Oppstart

* Gjennomføre God skolestart med klassen iht. skolens planer

* Bistå klassen med å velge tillitsvalgt og idrettskontakt

* Gå gjennom, og veilede elevene i skolens reglement

* Informere elevene om beredskapsplanen og hvordan man håndterer ulike scenarier rundt denne, eksempelvis ved brann og brannøvelse

* Skape et trygt og godt læringsmiljø for gruppa gjennom øvelser, samtaler og pedagogisk-strategiske grep (trygghetsøvelser, gruppeinndeling, plassering i klasserom, samtaler med elevene om hvordan man skal ha det i klassen).

Underveis i skoleåret

* Hjelpe elevene med studieteknikk og læringsstrategier

* Lede kontakttimene, og utnytte disse slik at undervisningen effektiviseres

* Ha god kontakt med hver enkelt elev gjennom skoleåret og følge opp eleven sin sosiale og faglige utvikling

* Gjennomføre elevsamtaler

* Ha kontakt med foresatte for elever under 18 år, herunder underveisvurdering.

* Ha god kontakt med faglærerne til den enkelte elev.

* Ha god kontakt med rådgiver, helsesøster og avdelingsleder / trinnansvarlig

* Ha oversikt over elevenes fravær, ordens- og adferdsanmerkninger

* Delta og lede foreldremøter

* Informere elevene om fellesaktiviteter, arrangementer eller andre ting som innvirker på skolehverdagen, herunder DKS, tur og aktivitetsdager

* Lede klasselærerråd for klassen og informere faglærere om elevenes og klassens forutsetninger og utvikling

* Andre arbeidsoppgaver som naturlig tilfaller kontaktlærer

Avslutning av skoleåret

* Fastsette karakter i orden og atferd ved endt skoleår

* Bistå elevene i å forstå konsekvenser av 1 og IV for videre skoleløp

 

Oversikt over kontaktlærere